ALV

Twee keer per jaar organiseert BC Delft een Algemene Ledenvergadering, waarvoor alle leden van de club per e-mail worden uitgenodigd. Tijdens deze ALV’s licht het bestuur toe hoe het gaat met de club op organisatorisch en financieel gebied, en worden alle lopende zaken en plannen voor de toekomst besproken. Indien nodig wordt er door de leden gestemd voor deze plannen.

Een vast moment in het jaar is de ALV van juni, waarin de begroting en daarmee ook de contributiegelden voor het komende seizoen worden vastgesteld.

De stukken voor elke ALV worden in de week voor de vergadering online beschikbaar gemaakt ter voorbereiding op de vergadering.
Hieronder vind je stukken terug van de afgelopen en komende ALV’s van BC Delft.

ALV – dinsdag 6 november 2018

De agenda en stukken voor deze ALV volgen zo spoedig mogelijk.

ALV – maandag 28 mei 2018

**Deze ALV is inmiddels geweest, bekijk het verslag en de slides:
BC Delft notulen ALV 28 mei 2018
BC Delft slides ALV 28 mei 2018

De agenda voor deze ALV was als volgt:

 1. Opening en welkom
 2. Bespreking notulen ALV 7 november 2017
  BC Delft notulen ALV 7 nov 2017
 3. Zaken lopend seizoen
 4. Toelichting bij Begroting 2018-2019
  BC Delft Begroting 2018-2019
  BC Delft Begroting 2018-2019 - Toelichting
  Aankondiging wijzigingen contributiebijdragen
 5. Vaststellen begroting en contributiebijdragen
 6. Rondvraag
 7. Sluiting

ALV – dinsdag 7 november 2017

** Deze ALV is inmiddels geweest, bekijk het verslag en de slides:
BC Delft notulen ALV 7 nov 2017
BC Delft slides ALV 7 nov 2017

De agenda voor deze ALV was als volgt:

 1. Opening en welkom
 2. Bespreken notulen ALV 22 mei 2017
  BC Delft verslag ALV 22 mei 2017
 3. Jaarverslagen seizoen 2016-2017
  BC Delft Jaarverslag 2016-2017 - Bestuur
  BC Delft Jaarverslag 2016-2017 - Technische Commissie
  BC Delft Jaarverslag 2016-2017 - Jeugdcommissie
  BC Delft Jaarverslag 2016-2017 - Barcommissie
  BC Delft Jaarverslag 2016-2017 - Financiën Balans
  BC Delft Jaarverslag 2016-2017 - Financiën V&W
  BC Delft Jaarverslag 2016-2017 - Financiën Toelichting
 4. Stand van zaken nieuwe sporthal
 5. Stand van zaken werk TC: protocollen
 6. Voorstel extra bijdrage Jeugdcompetitie
  Voorstel Jeugdcommissie tbv verhogen competitiebijdrage
 7. Lopende zaken overig
 8. Voordracht nieuwe ereleden
 9. Mutaties bestuur
 10. Rondvraag
 11. Sluiting